Νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο: έγιναν όλα σύννομα;

Νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο: έγιναν όλα σύννομα;
ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3601/20Ο7 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ:

Άρθρο 9
Υποβολή αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Άρθρο 8
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος:

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Το πιστωτικό ίδρυμα:
(i) δεν κάνει χρήση της άδειας μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη χορήγησή της, εκτός αν η άδεια παρέχει μεγαλύτερη προθεσμία,
(ii) παραιτείται ρητώς από αυτήν,
(iii) έχει πάψει να ασκεί τη δραστηριότητά του για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών,
(iv) αδυνατεί ή αρνείται να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του,
(v) παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο που ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
(vi) παραβαίνει διατάξεις νόμων σχετικών με την εποπτεία ή την άσκηση της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων ή αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, σε βαθμό που είναι δυνατόν να τίθενται σε διακινδύνευση η φερεγγυότητα του πιστωτικού ιδρύματος ή εν γένει η επίτευξη των στόχων της ασκούμενης από την Τράπεζα της Ελλάδος εποπτείας.

β) Η άδεια λειτουργίας έχει χορηγηθεί με βάση ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές δηλώσεις.

γ) Το πιστωτικό ίδρυμα δεν διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια, δεν προσφέρει τα εχέγγυα ότι δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως δεν διασφαλίζει τα επιστρεπτέα κεφάλαια που του έχουν εμπιστευθεί οι πιστωτές του.

δ) Δεν πληρούνται οι όροι υπό τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας.

ε) Δημιουργούνται καταστάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου ή η διάρθρωση του ομίλου του πιστωτικού ιδρύματος έχει μεταβληθεί κατά τρόπο που να παρεμποδίζεται η αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών της αρμοδιοτήτων.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακαλεί επίσης την άδεια πιστωτικού ιδρύματος στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος αιτιολογεί και κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους και στις αρμόδιες αρχές των κρατών, όπου το πιστωτικό ίδρυμα διατηρεί υποκαταστήματα, την απόφασή της για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος.

Άρθρο 69
Επιμέτρηση − Είσπραξη προστίμων − Δημοσιοποίηση αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος περί επιβολής κυρώσεων − Αστική ευθύνη του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος:

1. Κατά την επιμέτρηση των προστίμων και λοιπών κυρώσεων που επιβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία του πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος, η τυχόν καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων του παρόντος νόμου, η ανάγκη πρόληψης παρόμοιων παραβάσεων, καθώς και οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις επί των συναλλασσομένων με το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα.

2. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος καταβάλλονται εντός προθεσμίας οριζόμενης με γενικής ισχύος απόφασή της, αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

3. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 63 και 68 του παρόντος νόμου, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις μπορεί να δημοσιοποιούνται, για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά, εφόσον αυτή κρίνει ότι η σχετική δημοσιοποίηση δεν συνδέεται με τις εποπτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται με τον παρόντα νόμο και δεν είναι πιθανό να δημιουργήσει κίνδυνο σοβαρής διατάραξης των χρηματοπιστωτικών αγορών ή δυσανάλογης ζημίας στα ενδιαφερόμενα μέρη.

5. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, τα μέλη συλλογικών οργάνων και το εν γένει προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εντός των κατά τον παρόντα νόμο αρμοδιοτήτων τους, καθώς επίσης εντός των λοιπών αρμοδιοτήτων τις οποίες ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος κατ’ ανάθεση δημόσιας εξουσίας, εκτός εάν τα υπαίτια πρόσωπα βαρύνονται με δόλο.


Επειδή συνηθίζουμε στην Ελλάδα να αναφέρουμε νόμους και να τους εφαρμόζουμε βιαστικά χωρίς να τους έχουμε διαβάσει παραθέτω τα ενδιαφέροντα παραπάνω άρθρα αυτούσια εκ του νόμου 3601/2007 και ερωτώ:

1. Εφαρμόστηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 68 του νόμου που απαιτεί να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι και να αιτιολογείται η απόφαση για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου;
Aν οι αρμόδιοι απαντούν ναι, ας μας ενημερώσουν πως συγκεκριμένα ενημερώθηκαν οι 72.000 ιδιώτες μέτοχοι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και οι κάτοχοι του 13% των μετοχών που κατά ημισεία κατέχονται από την Εθνική Τράπεζα και την ΕUROBANK;
Είναι νομίμως ενδιαφερόμενοι αυτοί που θα στερηθούν την αξία της επένδυσης τους άνευ λόγου;

2. Ποιόν συγκεκριμένο λόγο επικαλείται η Τράπεζα της Ελλάδος εκ των αναφερομένων στο άρθρο 8;
Aν αναφερθούν οι περιπτώσεις γ) ή α), πότε κλήθηκε αρμοδίως το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να κάνει αύξηση κεφαλαίου και δεν προέβη σ' αυτήν και ποιός βεβαιώνει ότι αδυνατεί στο μέλλον να κάνει αύξηση κεφαλαίου και με ποιό έγκυρο αιτιολογικό;

3.Mε δεδομένες τις προβλέψεις του άρθρου 9 γιατί βιάσθηκε η τράπεζα της Ελλάδος να ανακαλέσει την τραπεζική άδεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου;
Αναμένει ότι δεν θα γίνει αίτηση ακυρώσεως στο συμβούλιο της Επικρατείας και αν ναι πως είναι τόσο σίγουρη;
Συνιστά απιστία η τυχόν μη νόμιμη αντίδραση εκ μέρους των διοικήσεων Εθνικής και EUROBANK στην παραπάνω ανάκληση;

4. Mε δεδομένο ότι η διαδικασία έχει εξελιχθεί με παρόμοιο αδιαφανή τρόπο και στην περίπτωση της Proton bank και κατά την μεταβίβαση της Αγροτικής στην τράπεζα Πειραιώς και ενδεχομένως υφίστανται ή μπορούν να αποδειχθούν μελλοντικά αστικές ευθύνες έναντι τρίτων για πράξεις ή και παραλείψεις, έχουν σκεφθεί άραγε αυτοί που υπογράφουν τις σχετικές εκθέσεις και αποφάσεις ότι κινδυνεύουν σε περίπτωση τυχόν ευόδωσης αίτησης ακύρωσης στο συμβούλιο της Επικρατείας να τους επιβληθούν χρηματικές αποζημιώσεις για τις ενέργειές τους αυτές;
Αν συμβεί αυτό το ενδεχόμενο ποιός θα πληρώσει και από ποιά περιουσία; Ελπίζω πάντως όχι η Τράπεζα της Ελλάδος γιατί έχει και αυτή ιδιώτες μετόχους και διανέμει ως σήμερα μερίσματα...

5.Aν όντως υπάρχει σημαντική ζημία και έχουν εξαφανισθεί τα εποπτικά κέφαλαια του Ταχυδρομικού ταμιευτηρίου τι εξασφαλίζει η κίνηση της διάσπασης πλην από την αύξηση των ζημιών αυτών, εφόσον το ταχυδρομικό ταμιευτήριο θα στερηθεί και κάποια "κακά δάνεια", δηλαδή επιπλέον μέρος του υφιστάμενου ενεργητικού του;

Eλπίζω η απάντηση να μην είναι ότι έτσι κάποιοι "πληροφορημένοι ημέτεροι" που έπαψαν να εξυπηρετούν τα δάνεια τους τον τελευταίο χρόνο δεν θα πληρώσουν τα υφιστάμενα ληξιπρόθεσμα δάνεια τους από αδυναμία του Ταχυδρομικού ταμιευτηρίου να τα διεκδικήσει δικαστικά στο μέλλον.
Αν συμβεί αυτό, έστω και εξ αμελείας, τότε θα αποδειχθεί ότι στην Ελλάδα πληρώνουν μόνο τα κορόιδα...

Τα παραπάνω αμείλικτα ερωτήματα οφείλουν να ερωτηθούν και να απαντηθούν ενώπιον σύσσωμης της Βουλής, αν υπάρχει στην Ελλάδα αντιπολίτευση και τίμιοι πολιτικοί...

Διαφορετικά στο μέλλον θα απασχολήσουν σίγουρα κάποιο δικαστήριο...


Son Ofeon
SHARE

Ramnousia

’Η αλήθεια απλά υπάρχει. Το ψέμα πρέπει να εφευρεθεί... ’. Ramnousia.com - Νέα με άποψη, Σχολιασμός Επικαιρότητας, Αληθινές Ειδήσεις.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου